سایت های مرتبط
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   خانه كارآفرينان
6793
2   Link   مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
5498
3   Link   راهنماي عملي راه‌اندازي کسب و کار در ايران
6690
4   Link   مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو
6019
5   Link   مدرسه کارآفرینی خورشید
6993
6   Link   فرصت های کسب وکار
5248
7   Link   راهنمای نوشتن طرح کسب وکار
5453
8   Link   خلاقیت
6876
9   Link   موسسه کار و تامین اجتماعی
5387
10   Link   دفتر توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها
5706
11   Link   انجمن زنان مدیر کارآفرینی
5392
12   Link   سازمان همیاری دانش آموختگان
5223
13   Link   شبکه پژوهشگران و نخبگان حوزه کار،اشتغال و کارآفرینی
5596
14   Link   مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران
5526
15   Link   کارآفرینان جوان
5416
16   Link   فکر نو
5275
17   Link   کارآفرینی فرهنگی
5444
18   Link   طرح کسب وکار
4686
19   Link   کارافرینان پیشتاز پایتخت
5825
20   Link   iran kids creativity
5252